PRESENTATION SCHEDULE

SESI PEMBENTANGAN SELARI

TARIKH: 19 OKTOBER 2019 (SABTU)

TEMPAT: PUSAT PENGAJIAN TERAS, USIM

 Pembentangan Selari 1A

11.45 pg – 1.00 ptg | Bilik: Dewan Kuliah 1

Moderator: Dr Ros Aiza Mohd Mokhtar
11.45-12.00 Aksiologi Seni: Perlambangan dan Kefungsian dari Perspektif Wahyu

Noor Hisham Md Nawi

Universiti Malaysia Kelantan

12.00-12.15 The Islamic Influences in Malay Manuscripts Writing:  An Overview Of Some Selected Manuscripts

Norhasnira Ibrahim

Universiti Sains Islam Malaysia

12.15-12.30 Realiti Sosial dalam Novel ‘Orang Kota Bharu’

Ros Anita Kartini

Universiti Kebangsaan Malaysia

12.30-12.45 Konsep al-Tarhib dan al-Targhib dalam Novel Si Penenun Cinta Karya Husna Nazri

Kamariah Kamarudin

Universiti Putra Malaysia

12.45-1.00 Preaching with Mystical Arts and Invulnerability

 Amar Abd Rahman

Universiti Sains Islam Malaysia

Pembentangan Selari 1B

11.45 pg – 1.00 ptg | Bilik: Dewan Kuliah 2

Moderator: Dr Mashitah Sulaiman
11.45-12.00 Pengaruh Warga Kor Agama Angkatan Tentera (Kagat) Terhadap Penghayatan Agama Dalam Kalangan Warga Angkatan Tentera Malaysia

Syukri Zahari

University Pertahanan Nasional Malaysia

12.00-12.15 Aplikasi Teori Had dalam Membuktikan Ganjaran-Ganjaran Tanpa Had dalam Melakukan Perkara-Perkara Baik

Nazrul Azlan Abdul Samat

Universiti Sultan Azlan Shah

12.15-12.30 Ciri-ciri Wahhabi Menurut Pandangan Muḥammad AbūZahrah dalam Tārīk al-Madhāhib al-Islāmiyyah 

Rushda Amirah Ishak

Universiti Sains Islam Malaysia

12.30-12.45 Khunsa Dan Mukhannath Menurut Perspektif Hadith Dan  Pengaruhnya Di Media Sosial

 Siti Azwanie Che Omar

Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

12.45-1.00 Pembangunan Insan Berteraskan Islam: Satu Analisis Awalan

 Norullisza Khosim

Universiti Sains Malaysia

Pembentangan Selari 1C

11.45 pg – 1.00 ptg | Bilik: Bilik Mesyuarat Utama

Moderator: Dr Mohd Azmir Mohd Nizah
11.45-12.00 Faedah Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti Berteraskan Syariah Ms 1900 Di Darul Quran, Jakim

Muhammad Firdaus Zakaria

Universiti Malaya

12.00-12.15 Penerimaan Teknologi Massive Open Online Course (MOOC) di Kalangan Pelajar di UKM: Satu Kajian Rintis

Hafiza Haron

Universiti Kebangsaan Malaysia

12.15-12.30 Bibliometrics Analysis of Research Publications Related to Goat’s Milk: Towards Research in Islamic Studies

Hirzi Irsyad Hipni

Kolej GENIUS Insan, Universiti Sains Islam Malaysia

12.30-12.45 Keberkesanan Pembelajaran Atas Talian (E- Forum) Di Peringkat Pengajian Pendidikan Tinggi Di Malaysia

Shawira Abu Bakar

Universiti Kebangsaan Malaysia

12.45-1.00 Penerimaan Pelajar Terhadap Aplikasi MOOC TITAS Versi 2.0 di Universiti Awam Malaysia

Norasyikin Azri

Universiti Putra Malaysia

Pembentangan Selari 1D

11.45 pg – 1.00 ptg | Bilik: Bilik Clickers

Moderator: Dr Latifah Abdul Latiff
11.45-12.00 Eka Aneka Vis-A-Vis awḥīd Al-Asmā’ Al-usnā: An Analysis Of Uthaya Sankar’s View In His Malaiur Manikam

Mastura Haji Abd Wahab

Universiti Sains Islam Malaysia

12.00-12.15 Pengaruh Kitab Fiqh Jawi di Alam Melayu: Pengenalan terhadap Manuskrip Arkān al-olāt

Muhammad Farid Wajdi Abdul Rahim

Universiti Sains Islam Malaysia

12.15-12.30 Ibn Hazm Al-Andalusi As A Role Model for Muslim Heritage in the Study of Biblical Texts

Mohamed Mihlar Abdul Muthaliff

 Universiti Sains Islam Malaysia

12.30-12.45 Sejarah Pembentukan Takwim Hijri di Tanah Melayu

 Sharifah Shazwani Syed Mohamed

Universiti Kebangsaan Malaysia

12.45-1.00 Perkembangan Penulisan Kitab Fiqh Jawi : Suatu Pengenalan Terhadap Kitab Talkhīs al-Falāh fi BayāʼAhkām al-alāq wa al-Nikāh

Abdul Karim Pardon

Universiti Sains Islam Malaysia

Pembentangan Selari 2A

2.00 ptg – 3.30 ptg | Bilik: Dewan Kuliah 1

Moderator: Pn Siti Norbaya Mat Yacob
2.00-2.15 Demokrasi Pilihanraya dan Cakna Perlembagaan: Tajuk Yang Sama, Topik Yang Berbeza

Mohd Azmir Mohd Nizah

Universiti Sains Islam Malaysia

2.15-2.30 Definisi Melayu dalam Perlembagaan Malaysia dan Kesannya Terhadap Kefahaman dan Amalan Ajaran Islam di Malaysia

Nisar Mohammad Ahmad

Universiti Sains Islam Malaysia

2.30-2.45 Norma Berkaitan Perkahwinan Orang Asli Semelai Di Kampung Sungai Lui, Jempol

 Ros Aiza Mohd Mokhtar

Universiti Sains Islam Malaysia

2.45-3.00 Cabaran Kepimpinan dalam Pengimarahan Institusi Masjid: Kajian Kes di Masjid Cemerlang

Mohd Ridhwan Remly

Universiti Kebangsaan Malaysia

3.00-3.15

Cabaran Terhadap Aspek Jati Diri Bangsa dalam Perlembagaan Persekutuan Pasca Pilihan Raya Umum ke-14

 Ku Hasnita Ku Samsu

Universiti Putra Malaysia

3.15-3.30 Strategi Nahuan Dan Kewacanaan Teks Ucapan Belanjawan Negara 2002

Benazir Tanjung Binti Fatkur Rahman

Universiti Kebangsaan Malaysia

Pembentangan Selari 2B

2.00 ptg – 3.30 ptg | Bilik: Dewan Kuliah 2

Moderator: Dr Farah Laili Muda @ Ismail 
2.00-2.15 Pendidikan Kerohanian dalam Kitab Turath Jawi Siyar al-Salikin

Shohana Hussin

Universiti Sains Malaysia

2.15-2.30 Pemahaman Makna Tersirat Kanak-Kanak Prasekolah dan Kepentingannya dalam Usaha Pembentukan Kerangka Standard Bahasa Melayu (KSBM)

 Noor Azmira Mohamed

Universiti Tunku Abdul Rahman

2.30-2.45 Motivasi Pelajar terhadap Pembelajaran Bahasa Arab

Siti Fatimah Radzi

Universiti Kebangsaan Malaysia

2.45-3.00 Application of e-Learning for Teaching Hadith in Higher Education Institutions

 Nurul Nazariah Mohd Zaidi

Universiti Sains Islam Malaysia

3.00-3.15

Sistem Pendidikan dan Pemartabatan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan di Malaysia

 Siti NorAzhani Mohd Tohar

Universiti Sains Islam Malaysia

3.15-3.30 Jati Diri Kanak-Kanak Melayu-Islam Menerusi Pendidikan Awal

Adibah Sulaiman @ Mohamad

Universiti Sains Islam Malaysia 

Pembentangan Selari 2C

2.00 ptg – 3.30 ptg | Bilik: Bilik Mesyuarat Utama

Moderator: Dr Abd Hakim Mohad
2.00-2.15 Amalan Pengurusan Wakaf di Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan (PWNS)

Mohamad Hilmie Mat Daud

Universiti Malaysia Kelantan

2.15-2.30 Sejarah Perkembangan Institusi Tahfiz di Malaysia

Nur Atiqah Abdul Aziz

Universiti Sains Islam Malaysia

2.30-2.45 Tafsir Al-Bahrul Madid Karangan Ibn A’jibah

 Mahyuddin Hashim

Universiti Sains Islam Malaysia

2.45-3.00 Prinsip Istisna’ dalam Kitab Fiqh Turath dan Pengaplikasian Semasa: Analisis Perbandingan dengan Tumpuan Terhadap Kitab Kanz Al-Raghibin Karangan Jalal Al-Din Al-Mahalli

Mohd Faisal Mohamed

Universiti Sains Islam Malaysia

3.00-3.15

Kesejahteraan Hidup Menerusi Pembangunan Lestari Dalam Islam Perspektif Model Al-Falah

 Mashitah Sulaiman

Universiti Sains Islam Malaysia

3.15-3.30 Empat Sifat Mulia yang Utama dalam Kepemimpinan Berasaskan Qalb: Pelajaran daripada Ihya’ Ulum al-Din oleh Imam Al-Ghazali (450-505H/ 1058-1111M)

Wan Mohd Fazrul Azdi Wan Razali

Universiti Sains Islam Malaysia

Pembentangan Selari 2D

2.00 ptg – 3.30 ptg | Bilik: Bilik Clickers

Moderator: En. Hisham M Taky Eldin Kandil
2.00-2.15 The influence of Hadiths and Islamic Scholars’ Opinions on Current Miswak Practice

Nor Haliza Mat Baharin

Universiti Sains Islam Malaysia

2.15-2.30 Bibliometrics Analysis of Research Publications Related to Sus scrofa domesticus

Muhammad Najmi Mohammad Fauzi

Kolej GENIUS Insan, Universiti Sains Islam Malaysia

2.30-2.45 Elemen Keseimbangan dalam Tumbuhan Menurut Al-Quran: Satu Tinjauan Awal

 Siti Nurwanis Mohamed

Universiti Malaya

2.45-3.00 Research On Ziziphus Mauritiana: Bibliometric Studies

Khairina Idris

Kolej GENIUS Insan, Universiti Sains Islam Malaysia

3.00-3.15

Penaakulan Analogi Sebagai Kaedah Sains Shaykh Ahmad al-Fatani Dalam Fatawa al-Fataniyyah

Muhammad Khatib Johari

Universiti Kebangsaan Malaysia

3.15-3.30 Bedil Melayu, Unsur Spiritual, dan Adaptasi Teknologi: Satu Sorotan Literatur

Wan Mohd Dasuki Wan Hasbullah

Universiti Malaya

Pembentangan Selari 3A

3.30 ptg – 5.00 ptg | Bilik: Dewan Kuliah 1

Moderator: Dr Siti Nor Azhani Mohd Tohar 
3.30-3.45 Kreativiti And Kepatuhan Shariah Dalam Inovasi Fesyen Busana Muslimah Dalam Kalangan Usahawan Wanita Melayu Di Selangor

Mashitah Sulaiman

Universiti Sains Islam Malaysia

3.45-4.00 Systematic Literature Review on Centella asiatica

 Nurhanini Nahlul Muna Yusof

Kolej GENIUS Insan, Universiti Sains Islam Malaysia

4.00-4.15 Pendekatan Ilmu Saintifik dalam Trend Gastronomi Semasa

Siti Nor Baya Mat Yacob

Universiti Sains Islam Malaysia

4.15-4.30 Pemikiran Prof Dato’ Dr. Haji Awang Sariyan Terhadap Konsep Al-Falah dalam Akal Budi Melayu

Zainora Daud

Universiti Sains Islam Malaysia

4.30-4.45 Pelestarian Aspek Kepemimpinan Masyarakat Dalam Kalangan Suku Murut Tahol, Sabah

 Abd Hakim Mohad

Universiti Sains Islam Malaysia

Pembentangan Selari 3B

3.30 ptg – 5.00 ptg | Bilik: Dewan Kuliah 2

Moderator: En. Ahmad Norsyafwan Norawavi
3.30-3.45 Unsur Disfemisme: Ragam Bahasa dalam Novel ‘Kasyaf Ain’

Norazilah Buhari

Universiti Tunku Abdul Rahman

3.45-4.00 Exploring Principles of Unity in Cultural Diversity: An Analytical Review on Prophet’s Final Sermon and Washington’s Farewell Address

Ibrahim A. Shogar

Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

4.00-4.15 Saudi Women Participation in Sports: Critical Analysis of Presupposition Strategies in Arabic Online News Discourse

Farah Nadia Harun

University of Birmingham

4.15-4.30 Saluran Komunikasi Pilihan Generasi X dan Y. Mengapa Surat Bukan Menjadi Pilihan Utama

Zaitul Azma Zainon Hamzah

Universiti Putra Malaysia

4.30-4.45 Petua Kesihatan Orang Melayu: Kajian Awal Terhadap Senaman Tua Melayu

 Ros Aiza Mohd Mokhtar

Universiti Sains Islam Malaysia

Pembentangan Selari 3C

3.30 ptg – 5.00 ptg | Bilik: Bilik Mesyuarat Utama

Moderator: Dr Adibah Sulaiman @ Mohamad
3.30-3.45 Semangat Patriotisme Dalam Kalangan Pelajar Semester Satu Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah Melalui Kursus Pengajian Malaysia

Rina Fakhizan Mohd Sukri

Politeknik Sultan Ahmad Shah, Kuantan

3.45-4.00 Undi 18: Belia dan Politik Konvensional

Mohd Azmir Mohd Nizah

Universiti Sains Islam Malaysia

4.00-4.15 Employees’ Work Life Quality from Islamic Perpective: A Case of Hotel Industry

Farah Laili Muda@Ismail

Universiti Sains Islam Malaysia

4.15-4.30 An Insight Into The Practice of Kebersamaan in Women Principals’ Leadership: A Case Of Malaysia

 Sakinah Ahmad

Universiti Sains Islam Malaysia

4.30-4.45 Minat Pelajar USIM terhadap kursus TITAS: Satu Analisis Deskriptif

Latifah Abdul Latiff

Universiti Sains Islam Malaysia

Pembentangan Selari 3D

3.30 ptg – 5.00 ptg | Bilik: Bilik Clickers

Moderator: En. Mohd Aizuddin Abd Aziz
3.30-3.45 Kaedah Ulama Ahl- al- Sunnah Memahami Ayat-ayat Mutashabihatdalam Risalah Manhaj Ahl al-Sunnah: Suatu Analisis Perbandingan

Nor Zuhairah Zulkiflee

Universiti Sains Islam Malaysia

3.45-4.00 Pengajian Tafsir Al-Quran: Sorotan Aliran Klasik Dan Moden

 Ahmad Bazli Ahmad Hilmi

Universiti Sains Islam Malaysia

4.00-4.15 Legasi Al-Tarmasiy dalam Bidang Qiraat

Hayati Hussin

Universiti Sains Islam Malaysia

4.15-4.30 Kelebihan Al-‘Aqd Di Kalangan Usahawan Francais Berlainan Agama

 Mohd Huefiros Efizi Husain

Universiti Malaya 

4.30-4.45 Design Consideration for Inter-Religious Dialogue in Malaysia: The Incorporation of Contact Theory

Arfah Ab. Majid

Universiti Putra Malaysia